Asukasluku:  1.737 asukkaan pohjalta.

Tunnuslukuja:

  • Kokonaismenot:19.755.182 euroa/laskua v. 2016 talousarvion muutettuun talousarvion kokonaismenoihin -2,4%
  • Kokonaistulot: talousarviolaina mukaan lukien 19.716.261 euroa, josta laskua

-736.887 euroa eli 3,6% vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon

  • Investoinnit/Menot: 1.537.800 euroa – Tulot: 553.250 euroa= Netto 984.550 euroa.

 

Tulovero%: 21,0% 1.1.2015 alkaen (v.2014 20,0%) + lisätuloja 184.600 euroa

Verotulot:       5.518.000 euroa/Verotulojen vähennystä: - 228.000 euroa/-4%

 

  • kunnallisvero 3.955.000 euroa
  • kiinteistövero 348.000 euroa:

**yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % (entinen 0,80%)

**vakituinen asuinrakennus 0,50 % (entinen 0,50%)

**muu kuin vakituinen asuinrakennus (kesämökit) 1,05 % (entinen)

**rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % (entinen)

**yleishyödyllisten yhteisöjen omistama rakennus ja  sen maapohja (KiinteistöveroL 13 a §) kiinteistövero-prosentti 0,00 % (entinen)

  • yhteisövero 1.215.000 euroa

Valtionosuudet: 8.265.758 euroa/leikkaus - 237.495€ eli – 2,7% vuoden 2016 tasosta                                         

 

Plussat:

 

-Kuntastrategia 2030-asiakirja: kunnanvaltuuston 140-vuotisjuhla-kokous 26.6.2014 § 27: toteuttaminen jatkuu

-Laajakaista Kaikille 2015-hanke: kunnassa päätökseen marraskuussa 2014, viisi runkoverkkoa+Kirkonkylä/Kunnan osuus 8%/218.668 euroa

”Meidän Verkko” osana Digi-Savoa.   Verkkoa hyödynnetään kunnan asukasmarkkinoinnissa: tonttien myynti alueilta Hiekkahäikkä, Jokisuunniemi, Karikko, keskusta ja kyläalueilta. Myyntituotto: 40.000 euroa

-Metsätilan myynti: 240.000 euroa

-Yhteisökoti Helmi ja Sydäntalo 55: hankkeet käyntiin Eastwood ja Kalakukko ry:n Leader-rahoituksella.  Nettomeno: 14.000 euroa

-Dynasty fo SQL-järjestelmä käyttöä jatketaan kaikissa hallintokunnissa

-Digitalisaation hyödyntäminen kunnan omassa palvelutuotannossa/ DigiSavo: 15.000 euroa

-Palvelutalo Lepola: kotihoidon lääke- ja pukuhuoneen kulunvalvonta 10.000 euroa

-USO4-verkostohankkeen 2017-2018 (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen/Suomen Kuntaliiton ja FCG Oy) avulla selvitetään mm.

koulutuksen ja työpajojen (kunnan luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät): tuotteistaminen, palvelujen järjestäminen uudella tavalla, kustannusten alentaminen, tulossa oleviin muutoksiin varautuminen Kuntalaki, maakuntalaki,  SoTe-laki, rahoituslaki, valinnanvapauslaki ja  sähköiset palvelut kuntalaisille  jne. Pienten kuntien kustannukset vv.2017-2018 yhteensä 8.000 euroa.

- Kunnan työllisyysstrategia 2014-2016 päivitetään ja Kelan sakkomaksut minimoidaan: vuonna 2016 varattu budjettiin 110.000 euroa, kunnan maksamat sakot ylittyvät 140.000 euroon. Kelalle siirtyy 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki kunnasta.  Työllistämiseen varattu 123.784€.

- matkailun Master Plan 2025-2018: mahdollisuudet esim. luontomatkailu/retkeily paranee Paljakan avulla.  Suomen valtio maksaa kunnalle rauhoituskorvausta (Kiparinvuori) 88.000 euroa ja kahden määräalan (Paljakka ja Pieni-Mäkelä) kaupasta 303.000 euroa. Lisätuloja kunnalle

87.740 euroa ja 237.000 euroa.

Kunnan investointiohjelma: nettomenot 1.007.550 euroa/hankkeilla asetettu ulkopuolisen rahoituksen ehto: OKM, Ara, Avi, Ray, Ely/EAKR, Vesihuoltoliitto ry jne.

- paloasema: uusi paloasema valmistuu 31.7.2017.  Vuoden 2017 määrärahavaraus 800.000 euroa

- Karinkosken sillan kunnostus: 35.000 euroa

- Kirjaston katto kuntoon: 5.000 euroa

- Aurinkoenergian talteenotto/Hinku-hanke 25.000 euroa

- Monitoimihallin piha-alueen asfaltointi: 27.000 euroa

- Vanhan oppilasruokalan muuttaminen opetuskäyttöön: 70.000 euroa

- Katuverkon valaistus/Varpiolan valaistussuunnitelman mukaa 25.000 euroa

- oppilasasuntolan piha-alueen asfaltonti: 16.000 euroa

-Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen alavesisäiliön suoja-aita: 6.000 euroa

-palveluyksikkö Päivänsinen lattia: 100.000 euroa/selvitettävä valvonta ja vastuukysymykset muovimaton laitosta

-Palvelutalo Lepolan autotallin muutos monitoimitilaksi: 60.000 euroa tehdään erillisrahoituksella. Vanhus-ja hoivapalvelujen rakennemuutok-sen edellyttämät tilahankkeet saadaan toteutettua valmiiksi ja raken- nusmuutosta toteutetaan suunnitellusti: Ikäpoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 2015-2016/ henkilöstön mitoitus

-Urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu: 20.000 euroa

-Palveluiden taso ja laajuus saadaan pääosin säilytettyä hyvänä ja monipuolisena

-Hyvän arjen kunnasta pidetään kiinni

Miinukset: Kunnan tulorakenne 2017-2019

-Vuoden 2017 Siirtymäkauden TA: alijäämäinen – 995.808 euroa ja se katetaan kunnan taseeseen kertyneellä ylijäämällä + 4.973.469 euroa (KuntaL § 110).  Vuoden 2016 tulosarviointi: - 2.400.000 euroa.

Tämän jälkeen taseeseen jää vielä 2.573.469 euroa, josta vuoden 2017 alijäämä -995.080 euroa katetaan.  Jää +1.577.661 euroa.

Verotulot: 5.518.000 euroa/Verotulojen vähennystä: - 228.000 euroa/-4%

Valtionosuudet 8.265.758 euroa/laskua v.2016 – 237.495 euroa eli 2,7%

-Valtionosuusuudistuksessa Rautavaaran kunnan valtionosuusmäärä

alenee -668.416 euroa eli 369 euroa/asukas.  Leikkaus toteutuu vv.2015-2020 ja on 50 euroa/asukas/vuosi.   Kunta on sijaluvulla 9 leikkauksen

määrällä.  Vaikutus kunnan tuloveroprosenttiin olisi: 3,7%.

-Tuloverotuksen tasoa ja kiinteistöverotuksen tasoa, joudutaan vv. 2018-2019 nostamaan ja verotuksen taso on sen jälkeenkin kilpailukykyinen

- Vuosikate + 70.951 euroa, ei kata poistoja eikä rahoitusta jää investointien rahoittamiseen eli talousarvio ei ole tasapainossa

- Vuonna 2016 TA-lainaa: 13.744.400 euroa/8.116 euroa/asukas

-  Vuonna 2017 TA-lainaa otetaan 2.400.000 euroa/lainasalkku kasvaa

   8.415 euroa/asukas

-Rautavaaran kunnan Talouden tasapainottamisohjelman työ jatkuu vuosina 2017-2020:

* kunnan tulorakenteen analysointi, 

* ict- ja mobiiliteknologian hyödyntäminen kunnan palvelutuotannossa,

* SoTe-uudistuksen valmistelut PoSoTeen ja maakuntahallintoon

* kunnan uusi luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017: kunnan uusi hallintosääntö

*kunnan henkilöstömitoitus tehdään 31.5.2017 mennessä

-Kunnan omaisuutta joudutaan realisoimaan talouden tasapainottamiseksi eikä investointien omarahoitusosuuteen ole kohdentaa varoja, jolloin kunnan lainakanta kasvaa edelleen

-Nyt tehtävät rakenteelliset ratkaisut eivät ole suoraan riittäviä tulevia taloussuunnitelmavuosia ajatellen, eli talouden tasapainotus saadaan tässä esityksessä esitettävillä keinoilla vasta alkuun ja työ on vielä kesken.

 

RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN (RTVO) VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN                         

Kunnan saatavat Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalta (RTVO) ovat yhteensä 3.918.563,81€ eli varsinaiset saamiset ja takausvastuut (ns. Safe Harbour-maksut) ovat 3.386.139,85€ + pääomalaina saatava (viimesijaista) ja sen korot ovat yhteensä 532.423,96€. 

Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 4/21.3.2016 §:ssä 65 kirjata Luottotappioksi vuoden 2015 kirjanpitoon Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle myönnetyn 500.000€.n pääomalainan.  Käytännössä tämä pääomalainasaatava leikataan nollaan euroon yritys-saneerausohjelma/selvitysmies, asianaja Markku Savolainen.

Tämä RTVO:lle myönnetty 500.000€ pääomalainan kirjaaminen luottotappioksi rahoituskuluihin heikensi kunnan tuloslaskelman vuosikatetta erittäin merkittävästi.  Kunnan vuoden 2015 tilinpäätös painui alijäämäiseksi:-108.609€:a. (Näistä tarkemmin Tarkastuslauta-kunnan Arviokertomus 2015 sivut 8-9/kunnanvaltuusto kokouksessa nro 3/29.06.2016 § 21).

RTVO:n vaikutus kunnan vuoden 2016 Talousarvioon ja muut menot

- Rautavaaran kunnan v. 2016 talousarvion Tuloslaskemassa Korkotuloista poistettiin RTVO:n osuus 70.000€:a.

- Rautavaaran kunnan saamisista ja takausvastuista 3.918.563,81€  tästä kaksi takaus-                               

  vastuulainaa yhteensä 1.800.000€:a erääntyivät maksettavaksi Handelsbankenille:                                      

  1.4.2016 yhteensä 1.133.646,07€ +korko ja 4.4.2016 yhteensä 678.060,52€ + korko.

Näitä kahta Handelsbankenille maksettavaa takausvelkaa varten, kunta joutui ottamaan 2.000.000€:n lyhytaikaisen lainan.  Tämä lyhytaikainen laina on maksettava takaisin erä

päivänä 15.12.2016.  Lisävaltuutus 1 milj.€:n talousarviolainan ottamiseen käsitellään kunnanvaltuustossa 19.12.2016.

RTVO:n vaikutus kunnan vuoden 2017 Talousarvioon:

Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) velat Rautavaaran kunnalle 3.918.563,81€ käsitellään kunnan kirjanpidossa ja takaustappion 1,8 milj. €:n oikaisukirjaus tehdään siten, että se tulee taseeseen.  Asiasta olen pyytänyt lausunnon TALVEA Oy:ltä/Vastuutilintarkastaja Marko Paasovaaralta.

 

Unto Murto

kunnanjohtaja