Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ns. vanhuspalvelulain tasavallan presidentti vahvisti 28.12.2012. Laki tuli voimaan 1.7.2013.

Kunnanhallitus asetti kokouksessa nro 5/15.4.2013 §:ssä 153 7 jäsenisen + 7 varajäsenisen kunnallisen toimielimen Vanhusneuvoston toimikaudeksi 2013-2014.

Tavoitteena on:
- edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja
- tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja
- edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa
toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin
- turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

 

Vanhuspalvelulaki § 10 Kunnan voimavarat: ”Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5§:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.”

 

Vanhusneuvosto laatii suunnitelman toimista, joilla se edistää ikääntyneen väestön hyvinvointia ja asetettava tavoitteet. Valmistelussa keskeinen asiakirja on kunnanvaltuuston kokouksessa 22.6.2010 §:ssä 15 hyväksymä Rautavaaran kunnan Ikääntymispoliittisen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma vuoteen 2015.

Järjestöjen edustajista kootun vanhusneuvoston keskeinen tehtävä on tuoda ikääntyneen väestön ääni (tarpeet, odotukset, kokemukset) suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin sekä tiedottaa ikääntyneelle väestölle vireillä olevista asioista. Päätöksentekoon vanhusneuvosto voi vaikuttaa tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja ikääntyneen väestön näkökulmasta. Vanhusneuvostossa on myös eri hallintokuntien asiantuntijoiden edustus. Puheenjohtajana toimii Mikko Korhonen ja sihteerinä palveluohjaaja Saila Paaso-Rantala.

Kunnallisen toimielimen vanhusneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2015-2016 on valittu seuraavat henkilöt:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Matti Lukkarinen
Elina Riekkinen
Ritva Lukkarinen
Rauha Kortelainen Ulla-Maija Happonen
Aarne Saarelainen
Mikko Korhonen Risto Korhonen
Maija-Liisa Kettunen Aino Partanen
Terttu Lampinen
Eila Lievonen Maija Kärkkäinen
Terttu Sorsa

 

 

Vanhusneuvoston asiantuntijoina, eivät jäseninä toimivat:
- Eero Kukkonen, perusturvaltk/pj., Kirsi Karvinen, sivistysltk/vapaa-aikaohjaaja, Unto Murto, kunnanjohtaja/PoSoTen valmisteluryhmän jäsen ja Pentti Kainulainen, tekninen ltk/pj.

 

Dokumentit:

ImageRautavaaran kunnan vanhustenviikon 4.-11.10.2015 ohjelma
ImageRautavaaran kunnan vanhustenviikon 5.-12.10.2014 ohjelma
ImageRautavaaran kunnan vanhustenviikon 6.-13.10.2013 ohjelma
ImageRautavaaran kunnan vanhustenviikon 7.-14.10.2012 ohjelma
ImageLaskiaistapahtuma 4.3 ja 6.3.2014
Image Laskiaistapahtuma 12.2.2013
ImageVapaaehtoistyöntekijä 2013
Image
Vapaaehtoistyöntekijä 2014