Tukipalvelut on tarkoitettu edistämään vanhuksen päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalveluina tarjotaan asiointiapua, ateria-, kylvetys-, turvapuhelin, kuljetus- ja saattajapalvelua sekä päivätoimintaa. Tukipalvelujen tarpeen arvioi kotihoidon työntekijä. Palveluja myönnetään toimintakyvyn arvioinnin perusteella. Tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut.

Tiedustelut; kotihoidon esimies Niina Keinänen, puhelin 040 8608 261 (ma-ti), perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin 040 8608 206 tai kotihoidon työntekijät, puhelin 040 8608 270
 

Päiväkeskustoiminta

Päivätoiminta on tar­koitettu kotona asuville ikä­ihmisille virkistymiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Ryhmä kokoontuu tiistaisin päiväkeskuksen tiloissa.
Päivän aikana on mah­dollista saada sairaanhoi­dollisia toimenpiteitä; lääkkeiden jakoa, haavahoitoja, injektioiden antoa jne. Peseytymismahdollisuus järjestetään sitä tarvitseville.  Ryhmässä vierailee asiantuntijoita ja kolmannen sektorin toimijoita.
Virkistys- ja päivätoimintamaksu 17€/toimintapäivä sisältää käytettävän materiaalin, lounaan ja päiväkahvin sekä tarvittaessa kuljetuksen ja saunomisen.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai läheisensä avustamana pysty valmistamaan ateriaa tai hankkimaan ruokaa kotiinsa. Kriteerinä voi olla myös ravitsemuksen tilan heikkous.
Mikäli asiakas ei toimintakykynsä tai matkan vuoksi kykene käymään ruokailemassa ateriapalvelussa, hänellä  on  mahdollisuus  saada valmis lämmin ateria kotiin kul­jetettuna arkisin sopimuksen mukaan.
 

Kylvetys-/saunapalvelu

Kriteerinä palvelun saamiselle ovat peseytymistilojen puutteellisuus ja/tai henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje.
 

Turvapalvelu

Turvapalvelu sisältää turvalaitteen ja hälytyspäivystyksen sekä turva-auttajan.
Turvapalvelua annetaan asiakkaalle, jolla on toimintakyvyn vajausta tai turvattomuutta. Asiakkaan tulee kyetä käyttämään turvalaitetta.
 

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai läheisensä avustuksella pääse tarvittaviin lääkäri- ja hoitopalveluihin toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.
Saattajapalvelusta kunnan ulkopuolisiin lääkäri- ja hoitopalveluihin vastaa kotihoito.
 

Asiointiapu

Palvelu on tarkoitettu välttämättömiin pankki-, virasto- ja kauppa-asioiden hoitamisiin oman kunnan alueella kotihoidon työntekijän avustamana tai taksilla kimppa-asiointina.
Palvelun saamisen kriteerinä on, että asiakas tai läheiset eivät pysty muulla tavalla järjestämään asiointia.
 

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja selviytymistä kotona mahdollisimman kauan. Kuljetuspalvelua myönnetään perusturvalautakunnan vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti. Oma vastuu määräytyy julkisen liikenteen maksun mukaisena.
Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus kohtuullisiin kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.


Kuljetuspalveluasioissa yhteydenotot sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Väyryseen, puhelin 040 8608 207.

Ikäihmisten sosiaalipalvelut 2017 -esite

 

 Päivitetty 24.8.2016